INNOSTUD

19 May, 2024

Login
Register

About us


Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հիմնադրվել է 1922 թվականի նոյեմբերի 7-ին, իսկ 1948 թվականից կրում է մեծ Լուսավորիչ ու մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանի անունը:

Բուհի լրիվ անվանումը`
«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ

Կրճատ անվանումը`
ՀՊՄՀ

Հասցեն`
3750010 Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 17

Տեղեկատու հեռախոսահամար`
(+3741) 59 70 49

Լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչություն
Հեռ.` 59 70 00

Ֆաքս`
(+3741)59 70 08

Կայքէջ`
www.aspu.am

Ռեկտոր`
Ռուբեն Միրզախանյան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ուսուցման ձևերը`
Առկա, հեռակա

Ուսուցման տևողությունը`
4 տարի (բակալավրիատ) +2 տարի (մագիստրատուրա)

Ուսման վարձը (ՀՀ դրամով)`
260.000-ից 585.000 (պայմանավորված ֆակուլտետի ընտրությամբ)

Ֆակուլտետներ
Բանասիրական
Պատմության և իրավագիտության
Սկզբնական կրթության
Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության
Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
Օտար լեզուների
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի
Գեղարվեստական կրթության
Հատուկ կրթության
Կուլտուրայի

Համահամալսարանական ամբիոններ`
Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության
Շախմատի և սպորտի
Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության
Տնտեսագիտության և կառավարման
Մանկավարժության տեսության և պատմության
Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության
Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման

Մասնագիտությունների ցանկ

1. Հայոց լեզու և գրականություն
2. Մաթեմատիկա
3. Ֆիզիկա
4. Ինֆորմատիկա
5. Բնագիտություն
6. Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն
7. Քիմիա
8. Կենսաբանություն
9. Շրջակա միջավայրի գիտություններ
10. Լանդշաֆտային պլանավորում
11. Աշխարհագրություն
12. Պատմություն
13. Իրավագիտություն
14. Հասարակագիտություն
15. Մշակութաբանություն
16. Երաժշտական կրթություն
17. Կերպարվեստ
18. Հագուստի մոդելավորում
19. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ
20. Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում
21. Սոցիալական աշխատանք
22. Հոգեբանություն
23. Զինվորական հոգեբանություն
24. Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
25. Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն
26. Գործնական հոգեբանություն
27. Իրավաբանական հոգեբանություն
28. Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
29. Ընտանիքի հոգեբանություն
30. Սոցիալական մանկավարժություն
31. Սոցիոլոգիա
32. Լրագրություն
33. Ռեժիսուրա
34. Գործիքային կատարողականություն
35. Պարարվեստ
36. Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
37. Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն
38. Գեղարվեստական լուսանկարչություն
39. Օպերատորություն
40. Կառավարում /ըստ ոլորտի/
41. Պրոդյուսերական գործ
42. Մանկավարժական հոգեբանություն
43. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
44. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ
45. Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա
46. Շախմատ
47. Տիֆլոմանկավարժություն
48. Սուրդոմանկավարժություն
49. Օլիգոֆրենոմանկավարժություն
50. Լոգոպեդիա
51. էրգոթերապիա
52. Հատուկ հոգեբանություն
53. Արտ-թերապիա
54. Հատուկ մանկավարժություն
55. Անգլերեն լեզու և գրականություն
56. Գերմաներեն լեզու և գրականություն
57. Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
58. Իսպաներեն լեզու և գրականություն
59. Ռուսաց լեզու և գրականություն
60. Կրթության կառավարում